Zásady ochrany osobních údajů

Webová platforma provereni.auta.cz, jakožto subdoména auta.cz firmou Infos art s.r.o je poskytovalel nezázazných služeb mezi zájemcem o službu a technikem.

Správcem, který bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, je vždy daný technik, kterému Vaše údaje zasíláme v rámci zprostředkování služeb mezi ním a Vámi (zajemcem o službu). Snažíme se o to, aby Vaše údaje technici zpracovávali jen v rozsahu nezbytném pro vyřízení Vašeho požadavku. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že konkrétní technik využívá Vaše osobní údaje nad rámec vyřízení Vašeho požadavku, kontaktujte prosím přímo tohoho technika a požádejte jej o nápravu nebo nás furi@auta.cz / provereni@auta.cz

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů. Osobním údajům je poskytována ochrana v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“) a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

Zájemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb společnosti a realizaci smluv pro zájemce na základě žádosti zájemce. Pro tyto účely není ke zpracování osobních údajů zájemce zapotřebí souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zájemce. Pokud zájemce společnosti poskytne jakékoliv další nepovinné osobní údaje, činí tak dobrovolně, na základě svého uvážení. Provereni.auta.cz je oprávněna na email zájemce, který jí byl poskytnut v rámci využití služeb společnosti, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, budou obsahovat informace o obdobných produktech či službách společnosti a zájemci bude umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které zájemce od společnosti obdrží. Pro tyto účely již společnost nepotřebuje předchozí souhlas s využitím elektronického kontaktu.

Využití osobních údajů pro účely marketingu, tj. zejména zasílání informací o produktech třetí osob je možné pouze na základě souhlasu zájemce, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Zájemce je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odvolat kdykoliv, aniž by tím bylo dotčeno poskytování služby.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby zájemce prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu. Pro tento účel se zájemce zavazuje doložit společnosti kdykoliv na vyžádání souhlas této osoby se zpracováním osobních údajů. V opačném případě není společnost jakkoliv odpovědná za újmu, která případně v této souvislosti této osobě vznikne a veškerou odpovědnost vůči této osobě i společnosti za toto jednání nese zájemce. Zvýšenou pozornost a péči bude společnost poskytovat osobním údajům nezletilých osob, za které uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zákonný zástupce nezletilého, a to za podmínek zejména GDPR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv, bez zbytečného odkladu, informován o tom, zda společnost zpracovává jeho osobní údaje a v jakém rozsahu. Tuto informaci obdrží zájemce bezplatně, včetně poskytnutí kopií o zpracovávaných osobních údajích. Za další kopie na žádost zájemce, může společnost zájemci účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Zájemce je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje zájemce, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem, či jiným oprávněným titulem nutným pro účely zákonnosti zpracování dle GDPR. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Zpracováním osobních údajů zájemce může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva zaručená mu GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Správcem, který bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, je vždy daný technik, kterému Vaše údaje zasíláme v rámci zprostředkování služeb mezi ním a Vámi. Snažíme se o to, aby Vaše údaje technici zpracovávali jen v rozsahu nezbytném pro vyřízení Vašeho požadavku. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že konkrétní technik využívá Vaše osobní údaje nad rámec vyřízení Vašeho požadavku, kontaktujte prosím přímo tohoho technika a požádejte jej o nápravu.

Zpracování osobních údajů provádí pro správce služba Autobezobav. Berete na vědomí, že máte právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o Vás v systémech Autobezobav zpracovávány. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Takovou žádost pošlete našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese kontakt@autobezobav.cz.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje společnosti Provereni.auta.cz (auta.cz)

Infos Art, s.r.o
Sídlo:
Valdenská  27/363,
77900      Olomouc
IČO: 25849638
email : furi@auta.cz

Ve Vyškově dne 1.1.2020

Zásady ochrany osobních údajů